Menu
home
>>
ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง และตรวจเช็คปริมาณน้ำมัน รถขนส่งน้ำมันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชนบทพังงา
ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง และตรวจเช็คปริมาณน้ำมัน รถขนส่งน้ำมันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ก่อนและหลังจ่ายน้ำมันลงสู่ถัง ณ สถานีจ่ายน้ำมัน แขวงทางหลวงชนบทพังงา
เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบความถูกต้องของปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง

Scroll Up Skip to content