Menu
home
>>
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference)

วันที่ 10 มีนาคม 2564 นายไผท ทันประจำสินธุ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนราธิวาส
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพังงา พร้อมด้วยนายอดิศัย ทองไทย ผู้อำนวยการส่วนปฎิบัติการ
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบประชุมทางไกล
(Video Conference) ณ ห้องประชุมภูผา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา

Scroll Up Skip to content